Chuyên mục

Bản tin BH - TBH

Báo cáo thường niên

Xếp hạng tín nhiệm

Cho Thuê Văn Phòng

Thông tin cố phiếu

Tỷ Giá

Tỷ giá   Tỷ giá

Warning: foreach() argument must be of type array|object, null given in /home2/vinarec1/public_html/wp-content/themes/vinare/category.php on line 301

Thông báo v/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Danh mục tài liệu: I. Giấy mời Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 II. Chương trình Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Danh mục Tài liệu: Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Tờ trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Dự...

Thông báo v/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Danh mục Tài liệu: I. Giấy mời Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 II. Chương trình Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và...

Thông báo v/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Danh mục Tài liệu:I. Giấy mời Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 II. Chương trình Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và kế...

Thông báo v/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

DANH MỤC TÀI LIỆU I. Giấy mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 II. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất...

Thông báo v/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

DANH MỤC TÀI LIỆU I. Giấy mời họp ĐHĐCĐ thương niên năm 2020 II. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2020 1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất...

Thông báo V/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

I. GIẤY MỜI HỌP ĐHDCĐ 2019 II. CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ 1.  Báo cáo kết quả kinh doanh 2018 và kế hoạch kinh doanh 2019 2. Tờ trình về phân phối lợi nhuận sau thuế 2018 2.1. Báo cáo tài chính Báo cáo tài...

Thông báo v/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Mẫu Giấy ủy quyền pháp nhân Mẫu Giấy ủy quyền thể nhân Báo cáo (V/v tiến hành ĐH và thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016) Thể lệ biểu quyết DANH MỤC TÀI LIỆU Chương trình họp...

Liên kết Website