Chuyên mục

Báo cáo thường niên

Xếp hạng tín nhiệm

Cho Thuê Văn Phòng

Thông tin cố phiểu

Tỷ Giá

Tỷ giá   Tỷ giá
  USD   23.00
  EUR   28.00
  GBP   32.00
  HKD   3.00
  JPY   214.70
  CHF   25.00
  AUD   18.00
  CAD   19.00
  SGD   17.00
  THB   749.77

Charter of Organization and Operation

The sixth amendment according to Resolution 08/2021/NQ-DHDCD of the Annual General Meeting of Shareholders 2021

Liên kết Website