Chuyên mục

Báo cáo thường niên

Xếp hạng tín nhiệm

Cho Thuê Văn Phòng

Thông tin cố phiếu

Tỷ Giá

Tỷ giá   Tỷ giá
  USD   22.00
  EUR   26.00
  GBP   31.00
  HKD   2.00
  JPY   203.94
  CHF   25.00
  AUD   16.00
  CAD   18.00
  SGD   17.00
  THB   696.77

Điều khoản LMA 5400 và LMA 5401: Điều khoản sửa đổi bổ sung về Không gian mạng và Dữ liệu

Phân tích Điều khoản LMA5400 và LMA5401

Bối cảnh

Do Hiệp hội Thị trường của Lloyd’s ban hành vào ngày 13 tháng 11 năm 2019, Điều khoản LMA5400 và LMA5401 nhằm mục đích sử dụng cho các đơn bảo hiểm tài sản được thu xếp trên cơ sở tái bảo hiểm trực tiếp hoặc tạm thời. Nội dung của Điều khoản LMA5400 và LMA5401 được dịch sang tiếng Việt dưới đây để tham khảo.

Rất khó để tóm tắt chính xác những ảnh hưởng của Điều khoản LMA5400 và LMA5401 vì chúng bao gồm sáu điểm loại trừ sâu rộng sử dụng các định nghĩa rộng (‘Hệ thống Máy tính’, ví dụ như “bất kỳ… thiết bị điện tử nào”). Việc bảo hiểm lại đối với Điều khoản LMA5400 rất hạn chế, thế nhưng có thể không mua bảo hiểm lại được do hiệu lực của các điểm loại trừ khác trong Điều khoản LMA5400.

Thay vì loại trừ các rủi ro trên không gian mạng như vi rút máy tính, tấn công từ chối dịch vụ (DOS) hoặc hành động xâm nhập, Điều khoản LMA5400 và LMA5401 lại dựa vào hậu quả có thể xảy ra của các rủi ro đó chứ không phải là nguyên nhân, và chỉ cần có ‘sự kết nối’ chứ không cần có mối quan hệ nhân quả để các điểm loại trừ có hiệu lực. Do đó, Điều khoản LMA5400 và LMA5401 có thể loại trừ cả thiệt hại và tổn thất không phải gây ra do rủi ro trên không gian mạng và không rõ liệu các công ty bảo hiểm có hiểu được tình trạng không rõ ràng này đối với hiệu lực của đơn bảo hiểm mà điều này tạo ra cho người được bảo hiểm và chính họ hay không.

 LMA5400  LMA5401
Các điểm loại trừLMA5400  LMA5401
Hành động trên không gian mạng: tổn thất hoặc thiệt hại có liên quan đến hành động trái phép, ác ý hoặc tội phạm liên quan đến việc truy cập hoặc sử dụng thiết bị điện tửBị loại trừBị loại trừ
Sự cố trên không gian mạng # 1: tổn thất hoặc thiệt hại có liên quan đến sai sót hoặc nhầm lẫn liên quan đến việc truy cập hoặc sử dụng thiết bị điện tử Bị loại trừBị loại trừ
Sự cố trên không gian mạng # 2: tổn thất hoặc thiệt hại có liên quan đến tình trạng bất khả dụng hoặc không thể truy cập hoặc sử dụng được thiết bị điện tửBị loại trừBị loại trừ
Tổn thất hoặc thiệt hại có liên quan đến việc mất khả năng sử dụng hoặc suy giảm chức năng của Dữ liệuBị loại trừBị loại trừ
Thay thế hoặc phục hồi Dữ liệuBị loại trừBị loại trừ
Giá trị của Dữ liệuBị loại trừBị loại trừ
Bảo hiểm lại và các tình huống  
Bảo hiểm thiệt hại tài sản gây ra do cháy hoặc nổ phát sinh từ Sự cố trên Không gian mạng Có bảo hiểm, nhưng các điểm loại trừ về Hành động trên Không gian mạng hoặc Dữ liệu có thể được ưu tiên áp dụngBị loại trừ
Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh gây ra do cháy hoặc nổ do phát sinh từ Sự cố trên Không gian mạngBị loại trừBị loại trừ
Bảo hiểm thiệt hại tài sản hoặc gián đoạn kinh doanh nếu hiểm họa được bảo hiểm gây ra tình trạng bất khả dụng hoặc không thể sử dụng được thiết bị điện tửBị loại trừBị loại trừ
Cơ sở định giá  
Cơ sở định giá cho Phương tiện xử lý dữ liệuChi phí để sửa chữa hoặc thay thế phương tiện, cộng với chi phí sao chép Dữ liệu từ bản sao lưu hoặc bản gốc  Không có

Các điểm loại trừ: Điều khoản LMA5400 và LMA5401

Điều khoản LMA5400 và LMA5401 có bốn điểm loại trừ riêng biệt về thiệt hại và tổn thất có liên quan đến:

1. bất kỳ hành động trái phép, tội phạm hoặc ác ý nào liên quan đến Hệ thống Máy tính (‘Hành động trên Không gian mạng’), cho dù Hệ thống Máy tính là của Người được bảo hiểm hay của bên thứ ba;

2.  sai sót hoặc nhầm lẫn liên quan đến việc truy cập, xử lý, sử dụng hoặc vận hành bất kỳ Hệ thống Máy tính nào (‘Sự cố trên Không gian mạng’);

3.  tình trạng bất khả dụng một phần hay toàn bộ hoặc hư hỏng không thể truy cập hoặc sử dụng bất kỳ Hệ thống Máy tính nào (cũng là ‘Sự cố trên Không gian mạng’); và,

4.  mất khả năng sử dụng hoặc suy giảm chức năng của Dữ liệu.

Ngoài ra, Điều khoản LMA5400 và LM5401 cũng loại trừ:

1.  việc thay thế hoặc phục hồi Dữ liệu; và,

2.  giá trị của Dữ liệu

Những quan sát ban đầu: Điều khoản LMA5400 và LMA5401 rộng hơn nhiều so với các điều khoản sửa đổi bổ sung về ‘không gian mạng’

Mặc dù sẽ được xem xét thêm ở dưới đây, nhưng Điều khoản LMA5400 và LMA5401 định nghĩa ‘Hệ thống Máy tính’ là ‘bất kỳ… thiết bị điện tử nào… do Người được bảo hiểm hoặc bất kỳ bên nào khác sở hữu hoặc vận hành’ (xem ‘Định nghĩa: Hệ thống Máy tính’). Dựa vào điều này, rõ ràng là:

a) Điểm loại trừ 1), nói trên, loại trừ thiệt hại và tổn thất có liên quan đến hành vi phạm tội – như thiệt hại có tính chất phạm tội, trộm cắp hoặc phá hoại – có liên quan đến thiết bị điện tử;

b) Điểm loại trừ 1), nói trên, có thể loại trừ thiệt hại và tổn thất có liên quan đến việc một người sử dụng thiết bị điện tử ở một mức độ trái phép nào đó (nghĩa là vi phạm hướng dẫn). Điểm loại trừ 2), nói trên, cũng có liên quan trong tình huống này vì nó loại trừ thiệt hại hoặc tổn thất tài sản có liên quan đến sai sót hoặc nhầm lẫn trong việc sử dụng thiết bị điện tử;

c) Điểm loại trừ 1), nói trên, có thể loại trừ thiệt hại và tổn thất có liên quan đến một người không được cho phép sử dụng thiết bị điện tử để làm như vậy, mặc dù họ có thể đã sử dụng thiết bị ở một mức độ được cho phép nào đó;

d) Điểm loại trừ 3), nói trên, loại trừ thiệt hại và tổn thất có liên quan đến tình trạng bất khả dụng của thiết bị điện tử. Khoản 2 của Điều khoản LMA5400 quy định việc bảo hiểm lại một phần đối với điểm loại trừ này (xem phần “Bảo hiểm/ bảo hiểm lại các hiểm họa” dưới đây), nhưng điều này chỉ được áp dụng khi tình trạng bất khả dụng dẫn đến cháy hoặc nổ. Nếu có một hiểm họa được bảo hiểm gây thiệt hại cho thiết bị điện tử, thiệt hại đó sẽ bị loại trừ theo Điều khoản LMA5400 và LMA5401, cũng như sẽ loại trừ cả thiệt hại và gián đoạn kinh doanh xảy ra sau đó;

e) Bởi vì tình trạng bất khả dụng của hệ thống máy tính thường sẽ liên quan đến việc mất khả năng sử dụng Dữ liệu, nên có sự chồng chéo giữa Điểm loại trừ 3) và 4) nói trên. Cho dù việc bảo hiểm lại một phần đối với Điểm loại trừ 3) và Sự cố trên Không gian mạng được áp dụng thì điểm loại trừ này vẫn sẽ có hiệu lực (xem phần “Sự cố trên Không gian mạng và điểm loại trừ khác có được áp dụng không? Điểm loại trừ được ưu tiên áp dụng”); và,

f) Tương tự như Điểm loại trừ 3), Điểm loại trừ 4) loại trừ thiệt hại và tổn thất do việc mất khả năng sử dụng Dữ liệu. Nếu có một hiểm họa được bảo hiểm gây thiệt hại cho thiết bị lưu trữ Dữ liệu, thiệt hại đó sẽ bị loại trừ theo điều khoản LMA5400 và LMA5401, cũng như sẽ loại trừ cả thiệt hại và gián đoạn kinh doanh xảy ra sau đó.

Những quan sát ban đầu này không nhằm mục đích đưa ra phân tích toàn diện, nhưng để chứng minh điều khoản LMA5400 và LMA5401 có nội dung rộng hơn nhiều so với các điều khoản sửa đổi bổ sung về “Không gian mạng” như thế nào.

Ngôn ngữ quy kết: không cần có mối quan hệ nhân quả để các điểm loại trừ được áp dụng

Tiểu khoản 1.2 bao gồm ngôn ngữ quy kết sau: trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra do, góp phần gây ra bởi, là hậu quả của, phát sinh từ hoặc có liên quan đến. Trong số các cụm từ này, cụm từ “có liên quan đến” (như được sử dụng trong danh mục các điểm loại trừ nói trên) là rộng nhất và quan trọng nhất vì nó không cần có trường hợp bị loại trừ là nguyên nhân gần hay xa của thiệt hại/ tổn thất để điểm loại trừ này được áp dụng. Như được nhấn mạnh bởi cụm từ “mà không cần xem xét đến bất kỳ nguyên nhân hoặc sự kiện nào khác góp phần gây ra đồng thời hoặc theo những trình tự nào khác”, Điều khoản LMA5400 và LMA5401 có tác dụng là các điểm loại trừ của chúng có thể được áp dụng cho dù có các nguyên nhân gần hay xa khác của thiệt hại/ tổn thất.

Điều khoản LMA5400 Bảo hiểm/Bảo hiểm lại các hiểm họa

Cho dù có các điểm loại trừ tại khoản 1, khoản 2 của LMA5400 cung cấp bảo hiểm trong trường hợp:

1)  Sự cố trên Không gian mạng

     dẫn đến

2)  cháy hoặc nổ

     gây ra

3)  tổn thất hoặc thiệt hại vật chất cho tài sản được bảo hiểm

Tuy nhiên, phạm vi bảo hiểm này sẽ không được áp dụng nếu Sự cố trên Không gian mạng có liên quan đến Hành động trên Không gian mạng. Hơn nữa, mặc dù các điểm loại trừ thường loại trừ ‘tổn thất’, nhưng việc bảo hiểm lại tại khoản 2 chỉ là đối với ‘tổn thất vật chất hoặc thiệt hại vật chất xảy ra cho tài sản được bảo hiểm’ còn các tổn thất do gián đoạn kinh doanh vẫn bị loại trừ theo khoản 1. Điều này dường như là một kết quả bất công đối với người được bảo hiểm – nếu mục đích của đơn bảo hiểm chính là bồi thường tổn thất do gián đoạn kinh doanh phát sinh từ thiệt hại được bảo hiểm đối với tài sản – vì mục đích này bị mất hiệu lực theo điều khoản sửa đổi bổ sung này.

Điều khoản LMA5401 không có khoản tương ứng với khoản 2 trong LMA5400.

Điều gì sẽ xảy ra nếu hiểm họa xảy ra trước? Điểm loại trừ được ưu tiên áp dụng

Mặc dù khoản 2 của Điều khoản LMA5400 cung cấp bảo hiểm nếu Sự cố trên Không gian mạng dẫn đến cháy hoặc nổ gây ra tổn thất hoặc thiệt hại vật chất cho tài sản được bảo hiểm, nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu:

1)  cháy hoặc nổ

dẫn đến

2)  Sự cố trên Không gian mạng, nghĩa là

a)  sai sót hoặc nhầm lẫn liên quan đến việc truy cập hoặc sử dụng Hệ thống Máy tính, hoặc

b) tình trạng bất khả dụng (một phần hay toàn bộ) hoặc không thể truy cập hoặc sử dụng được Hệ thống Máy tính,

gây ra

c)  thiệt hại cho tài sản và gián đoạn kinh doanh?

Trong trường hợp này, thiệt hại tài sản và gián đoạn kinh doanh sẽ bị loại trừ. Một lần nữa, kết quả này có thể được coi là bất công đối với người được bảo hiểm nếu nguyên nhân gần của thiệt hại và gián đoạn kinh doanh là một hiểm họa được bảo hiểm. Tuy nhiên, cụm từ “mà không cần xem xét đến bất kỳ nguyên nhân hoặc sự kiện nào khác góp phần gây ra đồng thời hoặc theo những trình tự nào khác” trong các khoản rõ ràng nhằm mục đích có tác dụng này.

Sự bất công này có thể trở nên trầm trọng hơn khi hiểu rõ rằng Hệ thống Máy tính được định nghĩa bao gồm ‘bất kỳ… thiết bị điện tử nào’ (xem ‘Định nghĩa: Hệ thống Máy tính’).

Sự cố trên Không gian mạng và điểm loại trừ khác có được áp dụng không? Điểm loại trừ được ưu tiên áp dụng

Hãy xem xét một tình huống trong đó:

1)  vi-rút máy tính lây nhiễm vào hệ thống máy tính của người được bảo hiểm

làm cho

2)  hệ thống Máy tính đó không sử dụng được (‘Sự cố trên Không gian mạng’ trong trường hợp được bảo hiểm lại); và

3)  Dữ liệu trên Hệ thống Máy tính đó bị xóa hoặc bị hỏng (theo như điểm loại trừ trong tiểu khoản 1.2),

dẫn đến

4)  cháy hoặc nổ

gây ra

5)  tổn thất hoặc thiệt hại vật chất cho tài sản được bảo hiểm

Trong tình huống này, có thể thấy rằng có hai trường hợp liên quan đến tổn thất đó:

1)  Sự cố trên Không gian mạng trong trường hợp được bảo hiểm theo khoản 2; và,

2)  việc xóa bỏ hoặc hư hỏng Dữ liệu, bị loại trừ theo khoản 1.2.

Như vậy, nguyên tắc theo thông luật như được nêu rõ trong vụ kiện giữa Wayne Tank and Pump Co Ltd và Employers’ Liability Assurance Corpn Ltd [1974] QB 57 (CA) sẽ được áp dụng và điểm loại trừ vẫn sẽ có hiệu lực. Theo thẩm phán Cairns trong vụ Wayne Tank:

nếu một nguyên nhân nằm trong phạm vi nội dung của đơn bảo hiểm và nguyên nhân khác đi kèm với trường hợp miễn trách nhiệm [tức là điểm loại trừ] trong đơn bảo hiểm thì phải hiểu rằng không thể đòi bồi thường tổn thất theo đơn bảo hiểm. Tác dụng của trường hợp miễn trách nhiệm là giúp công ty bảo hiểm không phải chịu trách nhiệm đối với tổn thất được bảo hiểm trừ khi không có trường hợp miễn trách nhiệm đó.


Mặc dù khó có thể tranh luận về kết quả phù hợp với nguyên tắc theo thông luật, nhưng cần lưu ý rằng một số đơn bảo hiểm – chẳng hạn như đơn bảo hiểm các Rủi ro Đặc biệt trong Công nghiệp sửa đổi Mark V (ISR) – thực sự cung cấp bảo hiểm nếu có một nguyên nhân gần không bị loại trừ của thiệt hại, cho dù nguyên nhân bị loại trừ của thiệt hại có thể đã xảy ra trước hoặc xảy ra sau. Theo đơn bảo hiểm các Rủi ro Đặc biệt trong Công nghiệp sửa đổi Mark V:

Với điều kiện là Công ty bảo hiểm phải bồi thường cho Người được bảo hiểm về bất kỳ Thiệt hại nào đối với Tài sản được Bảo hiểm trực tiếp gây ra bởi bất kỳ trường hợp nào không bị loại trừ theo Phần 1 của Đơn bảo hiểm này, cho dù kết quả là những trường hợp này có thể đã gây ra bởi bất kỳ trường hợp nào được đề cập đến trong các Điểm loại trừ từ 6.2.1 đến 6.2.17.


Cuối cùng, ví dụ về vi rút máy tính này nên dùng để chứng minh mức độ hạn chế của việc bảo hiểm/bảo hiểm lại các hiểm họa trong khoản 2 của Điều khoản LMA5400 như thế nào.

Nói riêng, có thể nhớ lại rằng Điều khoản NMA2914 và NMA2915 cung cấp bảo hiểm thiệt hại tài sản nếu:

1)  tổn thất hoặc thiệt hại Dữ liệu Điện tử

gây ra

2)  Cháy hoặc Nổ

Tuy nhiên, Điều khoản LMA5400 không bảo hiểm lại như vậy.

Cơ sở Định giá

Điều khoản LMA5400 quy định cơ sở định giá (hoặc cơ sở giải quyết) đối với Phương tiện Xử lý Dữ liệu, được định nghĩa là tài sản mà có thể lưu trữ Dữ liệu. Cụ thể, cơ sở giải quyết đối với Phương tiện Xử lý Dữ liệu là:

1)  chi phí để sửa chữa hoặc thay thế Phương tiện Xử lý Dữ liệu; và

2)  chi phí sao chép Dữ liệu từ bản sao lưu hoặc từ bản gốc.

Giống như Điều khoản NMA2915 và NMA2914A, Điều khoản LMA5400 loại trừ các chi phí nghiên cứu và thiết kế, và cả các chi phí để tái tạo, thu thập hoặc tập hợp Dữ liệu đó. Theo như Điều khoản NMA2914, NMA 2915 và NMA2914A, Điều khoản LMA5400 quy định rõ rằng nếu phương tiện không được sửa chữa, thay thế hoặc khôi phục, thì cơ sở định giá là giá mua của Phương tiện Xử lý Dữ liệu để trống.

Tương tự như Điều khoản NMA2914, NMA 2915 và NMA2914A đối với Dữ liệu Điện tử, Điều khoản LMA5400 quy định rằng đơn bảo hiểm không bảo hiểm giá trị của Dữ liệu. Mặc dù quy định này dễ hiểu đối với Dữ liệu Điện tử, trên cơ sở là tài sản vô hình và tài sản trí tuệ thường không được bảo hiểm theo các đơn bảo hiểm tài sản, nhưng đó là vấn đề đối với Điều khoản LMA5400 vì định nghĩa về ‘Dữ liệu’ có thể bao gồm các tài liệu vật lý (xem ‘Định nghĩa: Dữ liệu’, dưới đây).

Điều khoản LMA5401 không có cơ sở định giá.

Các định nghĩa

Định nghĩa: Hệ thống máy tính

Trong Điều khoản LMA5400 và LMA5401, định nghĩa về “Hệ thống Máy tính” bao gồm “bất kỳ … thiết bị điện tử nào”. Cần lưu ý rằng ‘thiết bị điện tử’ không nhất thiết phải được kết nối với một máy tính thực tế. Mặc dù thuật ngữ ‘thiết bị điện tử’ có thể không có định nghĩa chính xác, nhưng thuật ngữ này có thể được áp dụng với các thiết bị chạy bằng điện và thiết bị được điều khiển bằng điện tử.

Để rõ ràng hơn, định nghĩa rộng về ‘Hệ thống Máy tính’ trong Điều khoản LMA5400 và LMA5401 khiến cho việc loại trừ rộng hơn nhiều so với dự kiến. Cụ thể, Điểm loại trừ 3, nói trên, có tác dụng là Điều khoản LMA5400 và LMA5401 sẽ loại trừ tổn thất hoặc thiệt hại có liên quan đến tình trạng bất khả dụng của hoặc không thể truy cập/ sử dụng được thiết bị điện tử.

Cần lưu ý rằng định nghĩa về ‘Dữ liệu’ (được xem xét dưới đây) bao gồm cả ‘mã’, trong khi định nghĩa về ‘Hệ thống Máy tính’ bao gồm ‘phần mềm’ gồm có mã. Theo Điều khoản LMA5400 và LMA5401, định nghĩa về “Hệ thống Máy tính” cũng có thể bao gồm cả “Dữ liệu”. Tuy nhiên, việc xem xét những điều bất hợp lý của các định nghĩa chồng chéo này nằm ngoài phạm vi của phân tích này.

Định nghĩa: Dữ liệu

Định nghĩa về “Dữ liệu” trong Điều khoản LMA5400 và LMA5401 lại khác thường ở chỗ Dữ liệu được định nghĩa là “các loại thông tin được ghi lại … dưới dạng để Hệ thống Máy tính sử dụng, truy cập, xử lý, truyền hoặc lưu trữ”. Dựa vào khả năng quét bằng công nghệ quang học và diễn giải các tài liệu vật lý của máy tính, định nghĩa về ‘Dữ liệu’ trong Điều khoản LMA5400 và LMA5401 có thể bao gồm các tài liệu vật lý. Điều này có vẻ là một kết quả trái ngược, nhưng định nghĩa này không giới hạn rõ ràng đối với “Dữ liệu Điện tử” vì thuật ngữ đó thường được định nghĩa trong đơn bảo hiểm tài sản (và đã được sử dụng trong các điều khoản NMA2914, NMA2915 và NMA2914A).

Như vậy, Điều khoản LMA5400 và LMA5401 có thể loại trừ thiệt hại đối với các tài liệu vật lý, bản thảo, chứng thư, bản thuyết minh tiêu chuẩn kỹ thuật, bản quy hoạch, bản vẽ, bản thiết kế, sách và các hồ sơ khác.

Định nghĩa: Hành động trên Không gian mạng

Đối với Điều khoản LMA5400 và LMA5401, Hành động trên Không gian mạng có nghĩa là “hành động trái phép, ác ý hoặc tội phạm hoặc một loạt các hành động trái phép, ác ý hoặc tội phạm liên quan mà không cần xem xét đến thời gian và địa điểm, hoặc mối đe dọa hoặc hình thức lừa đảo của các hành động đó có liên quan đến việc truy cập, xử lý, sử dụng hoặc vận hành bất kỳ Hệ thống Máy tính nào.”

Thuật ngữ ‘hành động trái phép’ có thể được áp dụng với:

1)  người được cho phép khác thực hiện hành động:

a)  mà họ không được cho phép (có thể là hành động này nằm ngoài phạm vi nhiệm vụ của họ); hoặc

b)  trái với những chỉ dẫn hoặc hướng dẫn (có thể là do người sử dụng lao động hoặc nhà sản xuất thiết bị ban hành);

2)  người không được cho phép thực hiện hành động.

Có thể có các tình huống khẩn cấp mà bắt buộc mọi người phải thực hiện các hành động – liên quan đến thiết bị điện tử – mà họ không được cho phép để tránh hoặc giảm thiểu rủi ro về thương tật hoặc thiệt hại tài sản. Điều khoản LMA5400 và LMA5401 dường như đã không xem xét đến các tình huống đó.

Như đã được lưu ý ở trên, thuật ngữ ‘hành động ác ý hoặc tội phạm’ cũng có vấn đề vì chúng có thể được áp dụng với thiệt hại có tính chất phạm tội, trộm cắp hoặc phá hoại liên quan đến thiết bị điện tử. Những hành động đó không nên là đối tượng của điểm loại trừ về không gian mạng.

Định nghĩa: Sự cố trên Không gian mạng

Đối với Điều khoản LMA5400 và LMA5401, ‘Sự cố trên Không gian mạng’ có nghĩa là

  • bất kỳ sai sót hoặc nhầm lẫn nào hoặc một loạt sai sót hoặc nhầm lẫn liên quan đến việc truy cập, xử lý, sử dụng hoặc vận hành bất kỳ Hệ thống Máy tính nào; hoặc
  • bất kỳ tình trạng bất khả dụng một phần hay toàn bộ nào hoặc hư hỏng hoặc một loạt các tình trạng bất khả dụng một phần hay toàn bộ liên quan hoặc hư hỏng không thể truy cập, xử lý, sử dụng hoặc vận hành bất kỳ Hệ thống Máy tính nào.

Định nghĩa về ‘Sự cố trên Không gian mạng’ chứng minh tại sao Điều khoản LMA5400 và LMA5401 có thể có phạm vi áp dụng rộng như vậy: hai điều khoản này đều tính tới những hậu quả của các rủi ro trên không gian mạng chứ không phải là chính các rủi ro trên không gian mạng. Trong tiểu khoản thứ hai của định nghĩa này, ‘Sự cố trên Không gian mạng’ là tình trạng bất khả dụng hoặc không thể sử dụng được thiết bị điện tử. Rõ ràng là có nhiều hiểm họa được bảo hiểm, không phải trên không gian mạng có thể gây ra điều này, nhưng Điều khoản LMA5400 và LMA5401 lại không hề đưa ra sự phân biệt đó.

LMA5400

ĐIỀU KHOẢN SỬA ĐỔI BỔ SUNG VỀ KHÔNG GIAN MẠNG VÀ DỮ LIỆU ĐỐI VỚI BẢO HIỂM TÀI SẢN

1    Cho dù có bất kỳ quy định nào trái ngược trong Đơn bảo hiểm này hoặc bất kỳ điều khoản sửa đổi bổ sung nào kèm theo, Đơn bảo hiểm này loại trừ:

1.1  bất kỳ Tổn thất trên Không gian mạng nào, trừ trường hợp tuân theo các quy định trong đoạn 2

1.2  bất kỳ tổn thất, thiệt hại, trách nhiệm, khiếu nại nào, chi phí, phí tổn thuộc bất kỳ loại nào trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra bởi, góp phần gây ra bởi, là hậu quả của, phát sinh từ hoặc có liên quan đến việc mất khả năng sử dụng, suy giảm chức năng, sửa chữa, thay thế, phục hồi hoặc tái tạo bất kỳ Dữ liệu nào, bao gồm cả bất kỳ số tiền nào liên quan đến giá trị của Dữ liệu đó, trừ trường hợp tuân theo các quy định của đoạn 3;

mà không cần xem xét đến bất kỳ nguyên nhân hoặc sự kiện nào khác góp phần gây ra đồng thời hoặc theo những trình tự nào khác.

2    Tuân theo tất cả các điều khoản, điều kiện, các giới hạn và các điểm loại trừ của Đơn bảo hiểm này hoặc bất kỳ điều khoản sửa đổi bổ sung nào kèm theo, Đơn bảo hiểm này bảo hiểm tổn thất vật chất hoặc thiệt hại vật chất đối với tài sản được bảo hiểm theo Đơn bảo hiểm này gây ra do cháy hoặc nổ xảy ra sau đó trực tiếp phát sinh từ Sự cố trên Không gian mạng, trừ khi Sự cố trên Không gian mạng gây ra do, góp phần gây ra bởi, là hậu quả của, phát sinh từ hoặc có liên quan đến Hành động trên Không gian mạng bao gồm, nhưng không giới hạn ở, bất kỳ hành động nào được thực hiện để kiểm soát, ngăn chặn, loại bỏ hoặc khắc phục bất kỳ Hành động trên Không gian mạng nào.

3    Tuân theo tất cả các điều khoản, điều kiện, các giới hạn và các điểm loại trừ của Đơn bảo hiểm này hoặc bất kỳ điều khoản sửa đổi bổ sung nào kèm theo, nếu Phương tiện Xử lý Dữ liệu do Người được bảo hiểm sở hữu hoặc vận hành bị tổn thất vật chất hoặc thiệt hại vật chất được bảo hiểm theo Đơn bảo hiểm này, Đơn bảo hiểm này sẽ bảo hiểm chi phí để sửa chữa hoặc thay thế chính Phương tiện Xử lý Dữ liệu cộng với các chi phí sao chép Dữ liệu từ bản sao lưu hoặc từ bản gốc của hệ thống thế hệ trước. Các chi phí này sẽ không bao gồm nghiên cứu và kỹ thuật cũng như bất kỳ chi phí nào để tái tạo, thu thập hoặc tập hợp Dữ liệu. Nếu phương tiện đó không được sửa chữa, thay thế hoặc khôi phục thì cơ sở định giá sẽ là giá mua của Phương tiện Xử lý Dữ liệu để trống. Tuy nhiên, Đơn bảo hiểm này loại trừ bất kỳ số tiền nào liên quan đến giá trị của Dữ liệu đó cho dù Dữ liệu đó không thể tái tạo, thu thập hoặc tập hợp được đối với Người được bảo hiểm hoặc bất kỳ bên nào khác.

4    Trong trường hợp bất kỳ phần nào của điều khoản sửa đổi bổ sung này được nhận thấy là không có hiệu lực hoặc không thể thực thi, phần còn lại vẫn sẽ có hiệu lực đầy đủ.

5    Điều khoản sửa đổi bổ sung này thay thế và, nếu có mâu thuẫn với bất kỳ nội dung nào khác trong Đơn bảo hiểm hoặc bất kỳ điều khoản bổ sung nào kèm theo có liên quan đến Tổn thất trên Không gian mạng, Dữ liệu hoặc Phương tiện Xử lý Dữ liệu thì sẽ thay thế nội dung đó.

Các định nghĩa

6    Tổn thất trên Không gian mạng có nghĩa là bất kỳ tổn thất, thiệt hại, trách nhiệm, khiếu nại nào, chi phí hoặc phí tổn thuộc bất kỳ loại nào trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra do, góp phần gây ra bởi, là hậu quả của, phát sinh từ hoặc có liên quan đến bất kỳ Hành động trên Không gian mạng hoặc Sự cố trên Không gian mạng nào bao gồm, nhưng không giới hạn ở, bất kỳ hành động nào được thực hiện để kiểm soát, ngăn chặn, loại bỏ hoặc khắc phục bất kỳ Hành động trên Không gian mạng hoặc Sự cố trên Không gian mạng nào.

7    Hành động trên Không gian mạng có nghĩa là hành động trái phép, ác ý hoặc tội phạm hoặc một loạt các hành động trái phép, ác ý hoặc tội phạm có liên quan, mà không cần xem xét đến thời gian và địa điểm, hoặc mối đe dọa hoặc hình thức lừa đảo liên quan đến việc truy cập, xử lý, sử dụng hoặc vận hành bất kỳ Hệ thống Máy tính nào.

8    Sự cố trên Không gian mạng có nghĩa là:

8.1  bất kỳ sai sót hoặc nhầm lẫn sót nào hoặc một loạt các sai sót hoặc nhầm lẫn liên quan đến việc truy cập, xử lý, sử dụng hoặc vận hành bất kỳ Hệ thống Máy tính nào; hoặc

8.2  bất kỳ tình trạng bất khả dụng một phần hay toàn bộ nào hoặc hư hỏng hoặc một loạt các tình trạng bất khả dụng một phần hay toàn bộ hoặc hư hỏng không thể truy cập, xử lý, sử dụng hoặc vận hành bất kỳ Hệ thống Máy tính nào.

9    Hệ thống Máy tính có nghĩa là

9.1  bất kỳ máy tính, phần cứng, phần mềm, hệ thống truyền thông, thiết bị điện tử nào (bao gồm, nhưng không giới hạn ở, điện thoại thông minh, máy tính xách tay, máy tính bảng, thiết bị đeo trên người), máy chủ, công nghệ đám mây hoặc bộ vi điều khiển bao gồm bất kỳ hệ thống tương tự nào hoặc bất kỳ cấu hình nào của các thiết bị đã nói trên và bao gồm bất kỳ đầu vào, đầu ra, thiết bị lưu trữ dữ liệu, thiết bị mạng hoặc thiết bị sao lưu nào,

thuộc sở hữu của hoặc được vận hành bởi Người được bảo hiểm hoặc bất kỳ bên nào khác.

10  Dữ liệu có nghĩa là thông tin, các sự kiện, các khái niệm, mã hoặc bất kỳ thông tin nào khác dưới bất kỳ hình thức nào được ghi lại hoặc truyền dưới dạng để Hệ thống Máy tính sử dụng, truy cập, xử lý, truyền hoặc lưu trữ.

11  Phương tiện Xử lý Dữ liệu có nghĩa là bất kỳ tài sản nào được Bảo hiểm theo Đơn bảo hiểm này mà có thể lưu trữ Dữ liệu nhưng không phải là chính Dữ liệu đó.

LMA5400

11/11/2019

LMA5401

ĐIỀU KHOẢN LOẠI TRỪ VỀ KHÔNG GIAN MẠNG VÀ DỮ LIỆU ĐỐI VỚI BẢO HIỂM TÀI SẢN

1    Cho dù có bất kỳ quy định nào trái ngược trong Đơn bảo hiểm này hoặc bất kỳ điều khoản sửa đổi bổ sung nào kèm theo, Đơn bảo hiểm này loại trừ:

1.1   bất kỳ Tổn thất trên Không gian mạng nào

1.2   bất kỳ tổn thất, thiệt hại, trách nhiệm, khiếu nại nào, chi phí, phí tổn thuộc bất kỳ loại nào trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra do, góp phần gây ra bởi, là hậu quả của, phát sinh từ hoặc có liên quan đến việc mất khả năng sử dụng, suy giảm chức năng, sửa chữa, thay thế, phục hồi hoặc tái tạo bất kỳ Dữ liệu nào, bao gồm cả bất kỳ số tiền nào liên quan đến giá trị của Dữ liệu đó;

mà không cần xem xét đến bất kỳ nguyên nhân hoặc sự kiện nào khác góp phần gây ra đồng thời hoặc theo những trình tự nào khác.

2    Trong trường hợp bất kỳ phần nào của điều khoản sửa đổi bổ sung này được nhận thấy là không có hiệu lực hoặc không thể thực thi, phần còn lại vẫn sẽ có hiệu lực đầy đủ.

3    Điều khoản sửa đổi bổ sung này thay thế và, nếu có mâu thuẫn với bất kỳ nội dung nào khác trong Đơn bảo hiểm hoặc bất kỳ điều khoản bổ sung nào kèm theo có liên quan đến Tổn thất trên Không gian mạng hoặc Dữ liệu thì sẽ thay thế nội dung đó.

Các định nghĩa

4    Tổn thất trên Không gian mạng có nghĩa là bất kỳ tổn thất, thiệt hại, trách nhiệm, khiếu nại nào, chi phí hoặc phí tổn thuộc bất kỳ loại nào trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra do, góp phần gây ra bởi, là hậu quả của, phát sinh từ hoặc có liên quan đến bất kỳ Hành động trên Không gian mạng hoặc Sự cố trên Không gian mạng nào bao gồm, nhưng không giới hạn ở, bất kỳ hành động nào được thực hiện để kiểm soát, ngăn chặn, loại bỏ hoặc khắc phục bất kỳ Hành động trên Không gian mạng hoặc Sự cố trên Không gian mạng nào.

5    Hành động trên Không gian mạng có nghĩa là hành động trái phép, ác ý hoặc tội phạm hoặc một loạt các hành động trái phép, ác ý hoặc tội phạm liên quan, mà không cần xem xét đến thời gian và địa điểm, hoặc mối đe dọa hoặc hình thức lừa đảo liên quan đến việc truy cập, xử lý, sử dụng hoặc vận hành bất kỳ Hệ thống Máy tính nào.

6    Sự cố trên Không gian mạng có nghĩa là:

6.1   bất kỳ sai sót hoặc nhầm lẫn nào hoặc một loạt các sai sót hoặc nhầm lẫn liên quan đến việc truy cập, xử lý, sử dụng hoặc vận hành bất kỳ Hệ thống Máy tính nào; hoặc

6.2   bất kỳ tình trạng bất khả dụng một phần hay toàn bộ nào hoặc hư hỏng hoặc một loạt các tình trạng bất khả dụng một phần hay toàn bộ hoặc hư hỏng không thể truy cập, xử lý, sử dụng hoặc vận hành bất kỳ Hệ thống Máy tính nào.

7    Hệ thống Máy tính có nghĩa là

7.1   bất kỳ máy tính, phần cứng, phần mềm, hệ thống truyền thông, thiết bị điện tử nào (bao gồm, nhưng không giới hạn ở, điện thoại thông minh, máy tính xách tay, máy tính bảng, thiết bị đeo trên người), máy chủ, công nghệ đám mây hoặc bộ vi điều khiển bao gồm bất kỳ hệ thống tương tự nào hoặc bất kỳ cấu hình nào của các thiết bị đã nói trên và bao gồm bất kỳ đầu vào, đầu ra, thiết bị lưu trữ dữ liệu, thiết bị mạng hoặc thiết bị sao lưu nào,

thuộc sở hữu của hoặc được vận hành bởi Người được bảo hiểm hoặc bất kỳ bên nào khác.

8    Dữ liệu có nghĩa là thông tin, các sự kiện, các khái niệm, mã hoặc bất kỳ thông tin nào khác dưới bất kỳ hình thức nào được ghi lại hoặc truyền dưới dạng để Hệ thống Máy tính sử dụng, truy cập, xử lý, truyền hoặc lưu trữ.

LMA5401

11/11/2019

Liên kết Website