Chuyên mục

Báo cáo thường niên

Xếp hạng tín nhiệm

Cho Thuê Văn Phòng

Thông tin cố phiếu

Tỷ Giá

Tỷ giá   Tỷ giá
  USD   23.00
  EUR   26.00
  GBP   31.00
  HKD   3.00
  JPY   208.78
  CHF   25.00
  AUD   16.00
  CAD   18.00
  SGD   17.00
  THB   694.32

Toàn văn Báo Cáo Tài chính Hợp Nhất Đã Được Kiểm Toán Năm 2020

Toàn văn Báo Cáo Tài chính Hợp Nhất Đã Được Kiểm Toán Năm 2020

Toàn văn Báo cáo Tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2020

Toàn văn Báo cáo Tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2020

Báo Cáo Tài chính Hợp Nhất Đã Được Kiểm Toán Năm 2019

Báo Cáo Tài chính Hợp Nhất Đã Được Kiểm Toán Năm 2019

Báo Cáo Tài Chính Riêng Đã Được Kiểm Toán Năm 2019

Báo Cáo Tài Chính Riêng Đã Được Kiểm Toán Năm 2019

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2018

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2018

Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2018

Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2018

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2017

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2017

Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2017

Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2017

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2016

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2016

Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2016

Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2016

Liên kết Website