Chuyên mục

Bản tin BH - TBH

Báo cáo thường niên

Xếp hạng tín nhiệm

Cho Thuê Văn Phòng

Thông tin cố phiếu

Tỷ Giá

Tỷ giá   Tỷ giá
  USD   23.00
  EUR   26.00
  GBP   29.00
  HKD   3.00
  JPY   182.41
  CHF   25.00
  AUD   15.00
  CAD   17.00
  SGD   17.00
  THB   699.53

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Thông báo v/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Danh mục Tài liệu:I. Giấy mời Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 II. Chương trình Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và kế...

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Thông báo v/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

DANH MỤC TÀI LIỆU I. Giấy mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 II. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất...

Thông báo v/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

DANH MỤC TÀI LIỆU I. Giấy mời họp ĐHĐCĐ thương niên năm 2020 II. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2020 1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất...

Thông báo V/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

I. GIẤY MỜI HỌP ĐHDCĐ 2019 II. CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ 1.  Báo cáo kết quả kinh doanh 2018 và kế hoạch kinh doanh 2019 2. Tờ trình về phân phối lợi nhuận sau thuế 2018 2.1. Báo cáo tài chính Báo cáo tài...

Thông báo v/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Mẫu Giấy ủy quyền pháp nhân Mẫu Giấy ủy quyền thể nhân Báo cáo (V/v tiến hành ĐH và thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016) Thể lệ biểu quyết DANH MỤC TÀI LIỆU Chương trình họp...

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Liên kết Website