Chuyên mục

Bản tin BH - TBH

Báo cáo thường niên

Xếp hạng tín nhiệm

Cho Thuê Văn Phòng

Thông tin cố phiếu

Tỷ Giá

Tỷ giá   Tỷ giá
  USD   23.00
  EUR   26.00
  GBP   29.00
  HKD   3.00
  JPY   187.76
  CHF   26.00
  AUD   16.00
  CAD   17.00
  SGD   18.00
  THB   724.47

Quyết định số 21 /2008/QĐ-HĐQT

Quyết định HDQT số 21-2008

Quyết định số 14 /2008/QĐ-HĐQT

Quyết định HDQT số 14-2008

Quyết định số 06 /2008/QĐ-HĐQT

Quyết định 06-2008 HĐQT

Quyết định số 23 /2007/QĐ-HĐQT

Quyết định HDQT số 23-2007

Quyết định số 19 /2007/QĐ-HĐQT

Quyết định HDQT số 19-2007

Nghị quyết số 23 /2007/NQ-HĐQT

Nghị quyết HDQT số 16-2007

Quyết định số 13 /2007/QĐ-HĐQT

Quyết định HĐQT số 13-2007

Nghị quyết số 23 /2007/NQ-HĐQT

Nghị quyết HDQT số 12-2007

Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐQT

Nghị quyết HDQT số 11-2007 thông qua hồ sơ DK chào bán Cổ phiếu

Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐQT

Nghị quyết HDQT số 10-2007 về việc triển khai đợt tăng vốn 2007

Liên kết Website