Chuyên mục

Báo cáo thường niên

Xếp hạng tín nhiệm

Thông tin cố phiểu

Tỷ Giá

Tỷ giá   Tỷ giá
  AUD 18111.22
  CAD 18179.31
  CHF 24053.71
  DKK 3611.19
  EUR 26604.29
  GBP 29584.01
  HKD 2933.01
  INR 366.16
  JPY 203.97
  KRW 20.9
  KWD 77942.95
  MYR 5340.09
  NOK 2870.99
  RUB 428.83
  SAR 6285.99
  SEK 2800.23
  SGD 16733.25
  THB 691.78
  USD 22770

Giới thiệu » Định Hướng Mục Tiêu

Định hướng mục tiêu

 

Tầm nhìn chiến lược

TRỞ THÀNH NHÀ TÁI BẢO HIỂM CHUYÊN NGHIỆP Ở VIỆT NAM

 ♦ Cung cấp các giải pháp dài hạn và các dịch vụ chất lượng quốc tế cho thị trường trong nước và khu vực

 ♦ Hỗ trợ thị trường bảo hiểm Việt Nam, hướng tới sự phát triển bền vững và hiệu quả

 ♦ Nhà đầu tư chuyên nghiệp

 ♦ Thực thi trách nhiệm cộng đồng trong các hoạt động phát triển kinh tế xã hội và góp phần nâng cao tính cạnh tranh quốc tế của Việt Nam

 

Các giá trị cam kết

 ♦ Lợi nhuận tối ưu cho nhà đầu tư

 ♦ Nâng cao hiệu quả và tính sinh lợi của thị trường bảo hiểm

Quản lý rủi ro và nguồn vốn

Đào tạo và chuyển giao kiến thức công nghệ

Trung tâm thông tin thị trường bảo hiểm, tái bảo hiểm

 ♦ Phát triển bền vững thị trường bảo hiểm

Cung cấp năng lực tái bảo hiểm

Hỗ trợ phát triển sản phẩm bảo hiểm mới

 ♦ Tham gia tích cực vào sự phát triển bền vững của Việt Nam

 

Các mục tiêu tăng trưởng: Giai đoạn 2016 - 2020

Theo Chiến lược phát triển giai đoạn 2016 – 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 phê chuẩn

Tăng trưởng

 ♦ Doanh thu phí nhận tái bảo hiểm: tăng trưởng bình quân 12%/năm

 ♦ Doanh thu phí giữ lại: tăng trưởng bình quân 16%/năm

 ♦ Tỷ lệ Combined Ratio: bình quân 93%

Phát triển bền vững

 ♦ Đóng góp vào sự phát triển bền vững của thị trường bảo hiểm Việt Nam thông qua việc nâng cao nhận thức về bảo hiểm rủi  ro, cung cấp năng lực tái bảo hiểm và hỗ trợ phát triển các sản phẩm bảo vệ rủi ro cho số đông dân cư

 ♦ Tham gia tích cực vào sự phát triển bền vững của Việt Nam

Liên kết Website