Chuyên mục

Báo cáo thường niên

Xếp hạng tín nhiệm

Thông tin cố phiểu

Tỷ Giá

Tỷ giá   Tỷ giá
  AUD 17491.64
  CAD 17563.75
  CHF 23908.2
  DKK 3543.32
  EUR 26057.01
  GBP 29601.94
  HKD 2935.91
  INR 365.51
  JPY 203.5
  KRW 20.59
  KWD 77805.71
  MYR 5331.31
  NOK 2745.65
  RUB 427.16
  SAR 6286.7
  SEK 2703
  SGD 16564.75
  THB 683.78
  USD 22775

Quan Hệ Cổ Đông » Công Bố Thông Tin Bất Thường Và Theo Yêu Cầu

Thông báo thanh toán cổ tức năm 2014 bằng tiền (tỷ lệ 15%) cho các cổ đông VINARE chưa lưu ký

Căn cứ Thông báo số 1290/TB-VSD ngày 03/06/2015 và Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền số C201/2015-VNR/VSD-ĐK ngày 23/06/2015 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (ngày chốt danh sách là ngày 18/06/2015), Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam trân ...

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông VNR hưởng quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2014

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông VNR hưởng quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2014

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Ngày 03/03/2015, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã gửi Thông báo số 436/TB-VSD về ngày đăng ký cuối cùng để chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam đăng ký ngày giao dịch đầu tiên cho số cổ phiếu thưởng phát hành trong năm 2014

Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam nhận được Quyết định số 443/QĐ-SGDHN ngày 19/08/2014 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận niêm yết bổ sung số cổ phiếu thưởng phát hành trong năm 2014. Tổng công ty đăng ký ngày giao dịch đầu tiên cho 30.248.279 cổ phiếu VNR niêm ...

Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam nhận được Giấy Chứng nhận Đăng ký chứng khoán bổ sung của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cho số cổ phiếu thưởng phát hành năm 2014

Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam nhận được Giấy Chứng nhận Đăng ký chứng khoán bổ sung của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cho số cổ phiếu thưởng phát hành năm 2014

Liên kết Website