Chuyên mục

Báo cáo thường niên

Xếp hạng tín nhiệm

Thông tin cố phiểu

Tỷ Giá

Tỷ giá   Tỷ giá
  AUD 17055.54
  CAD 16780.8
  CHF 23003.35
  DKK 3371.39
  EUR 24793.54
  GBP 29431.77
  HKD 2942.31
  INR 367.54
  JPY 204.59
  KRW 20.75
  KWD 77447.68
  MYR 5257.98
  NOK 2694.14
  RUB 442.88
  SAR 6282.89
  SEK 2603.72
  SGD 16364.14
  THB 670.68
  USD 22760

Quan Hệ Cổ Đông » Công Bố Thông Tin Bất Thường Và Theo Yêu Cầu

Thông báo thanh toán cổ tức đợt II năm 2013 bằng tiền (tỷ lệ 10%) cho các cổ đông VINARE chưa lưu ký

Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam trân trọng thông báo đến các Quý cổ đông về việc thanh toán cổ tức đợt II/2013 như sau:

Báo cáo kết quả phát hành Cổ phiếu thưởng

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ phiếu thưởng chốt tại ngày 02/07/2014 (ngày đăng ký cuối cùng) của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ phiếu thưởng và cổ tức bằng tiền mặt đợt II năm 2013

Ngày 18/06/2014, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã gửi Thông báo số 1192/TB-VSD về ngày đăng ký cuối cùng để chốt quyền nhận cổ phiếu thưởng và cổ tức bằng tiền đợt II năm 2013

Công Bố Thông Tin phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu

Công Bố Thông Tin phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu

Thông báo số 312/TB-Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Ngày 14/03/2014 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông VINARE thường niên năm 2014.

Liên kết Website