Chuyên mục

Báo cáo thường niên

Xếp hạng tín nhiệm

Thông tin cố phiểu

Tỷ Giá

Tỷ giá   Tỷ giá
  AUD 17351.55
  CAD 17387.48
  CHF 23838.75
  DKK 3523.83
  EUR 25907.39
  GBP 29272.61
  HKD 2937.76
  INR 365.76
  JPY 203.79
  KRW 20.58
  KWD 77720.21
  MYR 5343.69
  NOK 2745.61
  RUB 425.95
  SAR 6286.57
  SEK 2676.57
  SGD 16503.82
  THB 683.93
  USD 22775

Quan Hệ Cổ Đông » Đại Hội Đồng Cổ Đông » Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 và nhiệm kỳ 2015 - 2019

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 và nhiệm kỳ 2015 - 2019

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2014

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2014

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2013

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2013

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2012

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2012

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2011

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2011

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2010

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2009

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2009

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2008

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông ngày 28/01/2008

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 28/01/2008

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông ngày 24/12/2007

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông ngày 24/12/2007 về cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài.

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông ngày 14/11/2007

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông ngày 14/11/2007

Liên kết Website