Chuyên mục

Báo cáo thường niên

Xếp hạng tín nhiệm

Thông tin cố phiểu

Tỷ Giá

Tỷ giá   Tỷ giá
  AUD 17091.26
  CAD 16881.1
  CHF 23022.3
  DKK 3383.75
  EUR 24890.31
  GBP 29408.56
  HKD 2943.18
  INR 367.58
  JPY 205.11
  KRW 20.74
  KWD 77541.19
  MYR 5267.01
  NOK 2691.53
  RUB 444.25
  SAR 6284.27
  SEK 2626.64
  SGD 16379.47
  THB 671.8
  USD 22760

Quan Hệ Cổ Đông » Đại Hội Đồng Cổ Đông » Triệu Tập Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông

THÔNG BÁO V/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Thứ Ba, 08/04/2014, 09:46

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM QUỐC GIA VIỆT NAM

141 Lê Duẩn - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Tel: (84-4) 3942 2354 - Fax: (84-4) 3942 2351

Website: www.vinare.com.vn

THÔNG BÁO

V/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam

 

Hội đồng Quản trị Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, cụ thể như sau:

I-         Thời gian:  8h30’ Thứ năm, ngày 24 tháng 04 năm 2014

II-      Địa điểm: Phòng họp Fuji A&B Tầng 2, Khách sạn Nikko, 84 Trần Nhân Tông, Hà Nội

III-   Nội dung chính của Đại hội:

1-     Báo cáo kết quả HĐKD năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014;

2-     Phê chuẩn phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2013, thù lao HĐQT, BKS, thư ký giúp việc năm 2013;

3-     Báo cáo của HĐQT năm 2013;

4-     Báo cáo của BKS năm 2013;

5-     Phê chuẩn việc miễn nhiệm và bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT;

6-     Phê chuẩn Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm lại chức danh Tổng Giám đốc;

7-     Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm 2014;

8-     Phương án tăng vốn điều lệ;

9-      Các nội dung phát sinh khác (nếu có).

IV-   Điều kiện tham dự:

+ Các cổ đông sở hữu cổ phiếu VNR theo danh sách xác nhận ngày đăng ký cuối cùng 14/03/2014 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đều có quyền dự họp.

+ Những cổ đông không tham dự Đại hội được quyền uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội (mẫu Giấy uỷ quyền gửi kèm theo Giấy mời họp).

V-      Để tạo điều kiện thuận lợi cho Ban tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội trước 15h00’ ngày 22/04/2014 bằng điện thoại hoặc fax theo địa chỉ: Ban Đầu tư - Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam

             Tầng 6 - 141 Lê Duẩn - Hoàn Kiếm - Hà Nội

             Tel: (84-4) 3942 7859                      Fax: (84-4) 3942 2351

VI-   Quý cổ đông khi đến tham dự Đại hội mang theo các giấy tờ sau:

1-      Giấy mời họp;

2-      CMND/Hộ chiếu (bản gốc) của người dự họp (đối với cổ đông cá nhân);

3-      CMND/Hộ chiếu (bản gốc) của người dự họp và bản sao hợp lệ Giấy phép ĐKKD (đối với cổ đông pháp nhân);

Trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội:

+ Đối với cổ đông cá nhân: Người được ủy quyền mang theo Giấy mời họp, CMND/Hộ chiếu (bản gốc), Giấy ủy quyền (bản gốc) và photo CMND/Hộ chiếu của Người ủy quyền.

+ Đối với cổ đông pháp nhân: Người được ủy quyền mang theo Giấy mời họp, CMND/Hộ chiếu (bản gốc), Giấy ủy quyền (bản gốc) và bản sao hợp lệ Giấy phép ĐKKD của Bên ủy quyền.

·         Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được Giấy mời họp.

·         Quý cổ đông vui lòng tham khảo tài liệu liên quan, nội dung chương trình ĐHĐCĐ và mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội trên website: www.vinare.com.vn.

          Trân trọng./.

                                                                                   

                                                                                    TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                 CHỦ TỊCH

                                                                                                                (đã ký)                                                                                                                                                                                                                        Trịnh Quang Tuyến

DANH MỤC TÀI LIỆU

- Chương trình làm việc

-  Báo cáo kết quả kinh doanh 2013 và kế hoạch kinh doanh 2014

- Tờ trình về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế và tỷ lệ chi trả cổ tức, thù lao HĐQT, BKS, thư ký giúp việc 2013

Báo cáo của HĐQT 2013

- Báo cáo của BKS 2013

- Tờ trình v/v lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2014

- Thông báo  đề cử, tự ứng cử HDQT

- Sơ yếu Lí lịch Đào Nam Hải

- Sơ yếu Lí lịch Trần Trung Tính

- Mẫu kê khai lợi ích & Người có liên quan

- Mẫu giấy ủy quyền pháp nhân

- Mẫu giấy ủy quyền thể nhân

 

Các tin tức khác :

Liên kết Website