Chuyên mục

Báo cáo thường niên

Xếp hạng tín nhiệm

Thông tin cố phiểu

Tỷ Giá

Tỷ giá   Tỷ giá
  AUD 17091.26
  CAD 16881.1
  CHF 23022.3
  DKK 3383.75
  EUR 24890.31
  GBP 29408.56
  HKD 2943.18
  INR 367.58
  JPY 205.11
  KRW 20.74
  KWD 77541.19
  MYR 5267.01
  NOK 2691.53
  RUB 444.25
  SAR 6284.27
  SEK 2626.64
  SGD 16379.47
  THB 671.8
  USD 22760

Quan Hệ Cổ Đông » Đại Hội Đồng Cổ Đông » Triệu Tập Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông

THÔNG BÁO V/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Thứ Tư, 08/04/2015, 09:10
 

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM QUỐC GIA VIỆT NAM

141 Lê Duẩn - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Tel: (84-4) 3942 2354 - Fax: (84-4) 3942 2351

Website: www.vinare.com.vn

THÔNG BÁO

V/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam

 

Hội đồng Quản trị Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, cụ thể như sau:

I-         Thời gian:  8h30’ Thứ tư, ngày 22 tháng 04 năm 2015

II-      Địa điểm: Phòng họp Khách sạn Melia, 44B Lý Thường Kiệt, Hà Nội

III-   Nội dung chính của Đại hội:

1-     Báo cáo kết quả kinh doanh 2014 và kế hoạch kinh doanh 2015;

2-     Tờ trình về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế và tỷ lệ chi trả cổ tức, thù lao HĐQT, BKS, thư ký giúp việc 2014;

3-     Báo cáo của HĐQT 2014 và nhiệm kỳ 2010-2014;

4-     Báo cáo của BKS 2014 và nhiệm kỳ 2010-2014;

5-     Định hướng mục tiêu phát triển giai đoạn 2015-2020;

6-     Tờ trình về số lượng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015-2019;

7-     Tờ trình v/v lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2015

8-     Bầu các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015-2019;

9-      Các nội dung phát sinh khác (nếu có).

IV-   Điều kiện tham dự:

+ Các cổ đông sở hữu cổ phiếu VNR theo danh sách xác nhận ngày đăng ký cuối cùng 16/03/2015 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đều có quyền dự họp.

+ Những cổ đông không tham dự Đại hội được quyền uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội (mẫu Giấy uỷ quyền gửi kèm theo Giấy mời họp).

V-      Để tạo điều kiện thuận lợi cho Ban tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội trước 17h00’ ngày 20/04/2015 bằng điện thoại hoặc fax theo địa chỉ: Ban Đầu tư - Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam

             Tầng 6 - 141 Lê Duẩn - Hoàn Kiếm - Hà Nội

             Tel: (84-4) 3942 7859                      Fax: (84-4) 3942 2351

VI-   Quý cổ đông khi đến tham dự Đại hội mang theo các giấy tờ sau:

1-      Giấy mời họp;

2-      CMND/Hộ chiếu (bản gốc) của người dự họp (đối với cổ đông cá nhân);

3-      CMND/Hộ chiếu (bản gốc) của người dự họp và bản sao hợp lệ Giấy phép ĐKKD (đối với cổ đông pháp nhân);

*  Trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội:

+ Đối với cổ đông cá nhân: Người được ủy quyền mang theo Giấy mời họp, CMND/Hộ chiếu (bản gốc), Giấy ủy quyền (bản gốc) và photo CMND/Hộ chiếu của Người ủy quyền.

+ Đối với cổ đông pháp nhân: Người được ủy quyền mang theo Giấy mời họp, CMND/Hộ chiếu (bản gốc), Giấy ủy quyền (bản gốc) và bản sao hợp lệ Giấy phép ĐKKD của Bên ủy quyền.

·         Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được Giấy mời họp.

·         Quý cổ đông vui lòng tham khảo tài liệu liên quan, nội dung chương trình ĐHĐCĐ và mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội trên website: www.vinare.com.vn.

          Trân trọng./.

                                                                                   

                                                                                    TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                 CHỦ TỊCH

                                                                                                        Trịnh Quang Tuyến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH MỤC TÀI LIỆU

            0 -    Chương trình nghị sự

           1 -    Báo cáo kết quả kinh doanh 2014 và kế hoạch kinh doanh 2015;

  2 -    Tờ trình về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế và tỷ lệ chi trả cổ tức, thù lao HĐQT, BKS, thư ký giúp việc 2014;

  3 -    Báo cáo của HĐQT 2014 và nhiệm kỳ 2010-2014;

  4 -    Báo cáo của BKS 2014 và nhiệm kỳ 2010-2014;

  5 -    Tờ trình về số lượng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015-2019;

  6 -    Tờ trình v/v lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2015

  7 -    (Dự thảo) nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 và nhiệm kỳ 2015 - 2019

  8 -    Định hướng mục tiêu phát triển vinare 2015 - 2020

  9 -    Các quy định pháp lý về điều kiện đề cử và tự ứng cử thành viên hđqt, bks đối với các cổ đông vinare

10 -    Thông báo  đề cử, tự ứng cử HDQT& BKS

11 -    Mẫu đơn đề cử, tự ứng cử thành viên hội đồng quản trị/ban kiểm soát

12 -    Mẫu sơ yếu lý lịch

13 -    Bảng kê khai người có liên quan

15-    Thể lệ biểu quyết và thể lệ bầu cử

16-    Mẫu giấy ủy quyền pháp nhân

17-    Mẫu giấy ủy quyền thể nhân

 

 

Các tin tức khác :

Liên kết Website