Chuyên mục

Báo cáo thường niên

Xếp hạng tín nhiệm

Thông tin cố phiểu

Tỷ Giá

Tỷ giá   Tỷ giá
  AUD 17091.26
  CAD 16881.1
  CHF 23022.3
  DKK 3383.75
  EUR 24890.31
  GBP 29408.56
  HKD 2943.18
  INR 367.58
  JPY 205.11
  KRW 20.74
  KWD 77541.19
  MYR 5267.01
  NOK 2691.53
  RUB 444.25
  SAR 6284.27
  SEK 2626.64
  SGD 16379.47
  THB 671.8
  USD 22760

Quan Hệ Cổ Đông » Đại Hội Đồng Cổ Đông » Triệu Tập Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông

Thông báo v/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Thứ Tư, 06/04/2016, 04:53

Mẫu Giấy ủy quyền pháp nhân

Mẫu Giấy ủy quyền thể nhân

Báo cáo (V/v tiến hành ĐH và thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016)

Thể lệ biểu quyết

DANH MỤC TÀI LIỆU

Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Các tin tức khác :

Liên kết Website