Chuyên mục

Báo cáo thường niên

Xếp hạng tín nhiệm

Thông tin cố phiểu

Tỷ Giá

Tỷ giá   Tỷ giá
  AUD 17351.55
  CAD 17387.48
  CHF 23838.75
  DKK 3523.83
  EUR 25907.39
  GBP 29272.61
  HKD 2937.76
  INR 365.76
  JPY 203.79
  KRW 20.58
  KWD 77720.21
  MYR 5343.69
  NOK 2745.61
  RUB 425.95
  SAR 6286.57
  SEK 2676.57
  SGD 16503.82
  THB 683.93
  USD 22775

Quan Hệ Cổ Đông » Hội Đồng Quản Trị

Quyết định số 06/2017/QĐ-HĐQT

Quyết định của hội đồng quản trị tổng công ty cổ phần tái bảo hiểm quốc gia việt nam kỳ họp lần thứ IX - nhiệm kỳ III

Quyết định số 03/2017/QĐ-HĐQT

Quyết định của hội đồng quản trị tổng công ty cổ phần tái bảo hiểm quốc gia việt nam

Nghị quyết cuộc họp lần thứ VI - nhiệm kỳ III

Nghị quyết cuộc họp lần thứ VI - nhiệm kỳ III

Quyết định số 04/2016/QĐ-HĐQT

Quyết định của hội đồng quản trị tổng công ty cổ phần tái bảo hiểm quốc gia việt nam kỳ họp lần thứ IV - nhiệm kỳ III

Quyết định số 02/2016/QĐ-HĐQT

Về Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

Quyết định số 01/2016/QĐ-HĐQT

QĐ về giao dich với bên co liên quan của Người nội bộ

Quyết định số 22/2015/QĐ-HĐQT

Quy chế Công bố thông tin sửa đổi

Quyết định số 21/2015/QĐ-HĐQT

Phê chuẩn chương trình Tái bảo hiểm 2016

Nghị quyết cuộc họp lần thứ III - nhiệm kỳ III

Nghị quyết Số: 18 /2015/QĐ-HĐQT cuộc họp lần thứ III - nhiệm kỳ III

Quyết định số 11/2015/QĐ-HĐQT

Nghị quyết cuộc họp lần thứ II - Nhiệm kỳ III

Quyết định số 08/2015/QĐ-HĐQT

về việc tái bổ nhiệm bà Lưu Thị Việt Hoa giữ chức vụ Kế toán trưởng nhiệm kỳ 2015-2019.

Quyết định số 06/2015/QĐ-HĐQT

Quyết Định Về Lựa Chọn KiểmToán BCTC 2015

Quyết định số 05/2015/QĐ-HĐQT

Quyết định số 05/2015/QĐ-HĐQT

Liên kết Website