Chuyên mục

Báo cáo thường niên

Xếp hạng tín nhiệm

Thông tin cố phiểu

Tỷ Giá

Tỷ giá   Tỷ giá
  AUD 17351.55
  CAD 17387.48
  CHF 23838.75
  DKK 3523.83
  EUR 25907.39
  GBP 29272.61
  HKD 2937.76
  INR 365.76
  JPY 203.79
  KRW 20.58
  KWD 77720.21
  MYR 5343.69
  NOK 2745.61
  RUB 425.95
  SAR 6286.57
  SEK 2676.57
  SGD 16503.82
  THB 683.93
  USD 22775

Quan Hệ Cổ Đông » Báo Cáo Tài Chính » Báo Cáo Tài Chính Bán Niên Soát Xét

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được soát xét cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/6/2016

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được soát xét cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/6/2016 của Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (Gồm: Báo cáo của Ban Giám đốc, Báo cáo kết quả công tác soát xét báo cáo tài chính hợp nhất, Bảng cân đối kế toán hợp nhất, Báo cáo kết quả ...

Báo cáo tài chính riêng đã được soát xét cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/6/2016

Báo cáo tài chính riêng đã được soát xét cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/6/2016 của Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (Gồm: Báo cáo của Ban Giám đốc, Báo cáo kết quả công tác soát xét báo cáo tài chính, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh , ...

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được soát xét cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/6/2015

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được soát xét cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/6/2015 của Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (Gồm: Báo cáo của Ban Giám đốc, Báo cáo kết quả công tác soát xét báo cáo tài chính hợp nhất, Bảng cân đối kế toán hợp nhất, Báo cáo kết quả ...

Báo cáo tài chính riêng đã được soát xét cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/6/2015

Báo cáo tài chính riêng đã được soát xét cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/6/2015 của Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (Gồm: Báo cáo của Ban Giám đốc, Báo cáo kết quả công tác soát xét báo cáo tài chính, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh , ...

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được soát xét cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/6/2014

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được soát xét cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/6/2014 của Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (Gồm: Báo cáo của Ban Giám đốc, Báo cáo kết quả công tác soát xét báo cáo tài chính hợp nhất, Bảng cân đối kế toán hợp nhất, Báo cáo kết quả ...

Báo cáo tài chính riêng đã được soát xét cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/6/2014

Báo cáo tài chính riêng đã được soát xét cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/6/2014 của Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (Gồm: Báo cáo của Ban Giám đốc, Báo cáo kết quả công tác soát xét báo cáo tài chính, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh , ...

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được soát xét cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2013 đến ngày 30/6/2013

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được soát xét cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2013 đến ngày 30/6/2013 của Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (Gồm: Báo cáo của Ban Giám đốc, Báo cáo kết quả công tác soát xét báo cáo tài chính hợp nhất, Bảng cân đối kế toán hợp nhất, Báo cáo kết quả ...

Báo cáo tài chính riêng đã được soát xét cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2013 đến ngày 30/6/2013

Báo cáo tài chính riêng đã được soát xét cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2013 đến ngày 30/6/2013 Báo cáo tài chính đã được soát xét cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2012 đến ngày 30/6/2012 của Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (Gồm: Báo cáo của Ban Giám đốc, Báo cáo kết quả công tác ...

Liên kết Website