Chuyên mục

Báo cáo thường niên

Xếp hạng tín nhiệm

Thông tin cố phiểu

Tỷ Giá

Tỷ giá   Tỷ giá
  AUD 17091.26
  CAD 16881.1
  CHF 23022.3
  DKK 3383.75
  EUR 24890.31
  GBP 29408.56
  HKD 2943.18
  INR 367.58
  JPY 205.11
  KRW 20.74
  KWD 77541.19
  MYR 5267.01
  NOK 2691.53
  RUB 444.25
  SAR 6284.27
  SEK 2626.64
  SGD 16379.47
  THB 671.8
  USD 22760

Quan Hệ Cổ Đông » Báo Cáo Tài Chính » Báo Cáo Tài Chính Năm Đã Kiểm Toán

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2012

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2012 của Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (gồm: Báo cáo của Ban Tổng giám đốc; Báo cáo kiểm toán; Bảng cân đối kế toán hợp nhất, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất, Thuyết minh báo ...

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012 của Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (gồm: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Báo cáo kiểm toán, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Bản thuyết minh báo cáo tài chính).

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2011

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2011 của Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (gồm: Báo cáo của Ban Tổng giám đốc; Báo cáo kiểm toán; Bảng cân đối kế toán hợp nhất, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất, Thuyết minh báo ...

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2011 của Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (gồm: Báo cáo của Ban Tổng giám đốc; Báo cáo kiểm toán; Bảng cân đối kế toán hợp nhất, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất, Thuyết minh báo ...

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2010

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2010 của Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (gồm: Báo cáo của Ban Tổng giám đốc; Báo cáo kiểm toán; Bảng cân đối kế toán hợp nhất, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất, Thuyết minh báo ...

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2010

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2010 của Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (gồm: Báo cáo của Ban Giám đốc, Báo cáo kiểm toán, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Bản thuyết minh báo cáo tài chính).

Liên kết Website