Chuyên mục

Báo cáo thường niên

Xếp hạng tín nhiệm

Thông tin cố phiểu

Tỷ Giá

Tỷ giá   Tỷ giá
  AUD 17491.64
  CAD 17563.75
  CHF 23908.2
  DKK 3543.32
  EUR 26057.01
  GBP 29601.94
  HKD 2935.91
  INR 365.51
  JPY 203.5
  KRW 20.59
  KWD 77805.71
  MYR 5331.31
  NOK 2745.65
  RUB 427.16
  SAR 6286.7
  SEK 2703
  SGD 16564.75
  THB 683.78
  USD 22775

Quan Hệ Cổ Đông » Báo Cáo Tài Chính » Báo Cáo Tài Chính Năm Đã Kiểm Toán

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2012

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2012 của Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (gồm: Báo cáo của Ban Tổng giám đốc; Báo cáo kiểm toán; Bảng cân đối kế toán hợp nhất, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất, Thuyết minh báo ...

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012 của Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (gồm: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Báo cáo kiểm toán, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Bản thuyết minh báo cáo tài chính).

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2011

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2011 của Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (gồm: Báo cáo của Ban Tổng giám đốc; Báo cáo kiểm toán; Bảng cân đối kế toán hợp nhất, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất, Thuyết minh báo ...

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2011 của Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (gồm: Báo cáo của Ban Tổng giám đốc; Báo cáo kiểm toán; Bảng cân đối kế toán hợp nhất, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất, Thuyết minh báo ...

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2010

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2010 của Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (gồm: Báo cáo của Ban Tổng giám đốc; Báo cáo kiểm toán; Bảng cân đối kế toán hợp nhất, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất, Thuyết minh báo ...

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2010

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2010 của Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (gồm: Báo cáo của Ban Giám đốc, Báo cáo kiểm toán, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Bản thuyết minh báo cáo tài chính).

Liên kết Website