Chuyên mục

Báo cáo thường niên

Xếp hạng tín nhiệm

Thông tin cố phiểu

Tỷ Giá

Tỷ giá   Tỷ giá
  AUD 18111.22
  CAD 18179.31
  CHF 24053.71
  DKK 3611.19
  EUR 26604.29
  GBP 29584.01
  HKD 2933.01
  INR 366.16
  JPY 203.97
  KRW 20.9
  KWD 77942.95
  MYR 5340.09
  NOK 2870.99
  RUB 428.83
  SAR 6285.99
  SEK 2800.23
  SGD 16733.25
  THB 691.78
  USD 22770

Báo cáo tài chính tóm tắt Quý IV/2009

Báo cáo tài chính tóm tắt Quý IV/2009 của Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (gồm: Bảng cân đối kế toán đầy đủ, Báo cáo lãi lỗ, Báo cáo tài chính tóm tắt, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc)

Báo cáo tài chính tóm tắt Quý III/2009

Báo cáo tài chính tóm tắt Quý III/2009 của Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (gồm: Bảng cân đối kế toán đầy đủ, Báo cáo lãi lỗ, Báo cáo tài chính tóm tắt, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ).

Báo cáo tài chính tóm tắt Quý II/2009

Báo cáo tài chính tóm tắt Quý II/2009 của Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (gồm: Bảng thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc,Bảng cân đối kế toán, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ).

Báo cáo tài chính tóm tắt Quý I/2009

Báo cáo tài chính tóm tắt Quý I/2009 của Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (gồm: Bảng thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc,Bảng cân đối kế toán, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ).

Liên kết Website