Chuyên mục

Báo cáo thường niên

Xếp hạng tín nhiệm

Thông tin cố phiểu

Tỷ Giá

Tỷ giá   Tỷ giá
  AUD 18111.22
  CAD 18179.31
  CHF 24053.71
  DKK 3611.19
  EUR 26604.29
  GBP 29584.01
  HKD 2933.01
  INR 366.16
  JPY 203.97
  KRW 20.9
  KWD 77942.95
  MYR 5340.09
  NOK 2870.99
  RUB 428.83
  SAR 6285.99
  SEK 2800.23
  SGD 16733.25
  THB 691.78
  USD 22770

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV/2010

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV/2010 của Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (gồm: Bảng cân đối kế toán hợp nhất, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất, Báo cáo tài chính tóm tắt hợp nhất).

Báo cáo tài chính Quý IV/2010

Báo cáo tài chính Quý IV/2010 của Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc).

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III/2010

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III/2010 của Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (gồm: Bảng cân đối kế toán hợp nhất, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất, Báo cáo tài chính tóm tắt hợp nhất).

Báo cáo tài chính Quý III/2010

Báo cáo tài chính Quý III/2010 của Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (gồm: Bảng cân đối kế toán giữa niên độ, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Báo cáo tài chính tóm tắt, Bản thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc).

Báo cáo tài chính Quý II/2010

Báo cáo tài chính Quý II/2010

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I/2010

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I/2010 của Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (gồm: Bảng cân đối kế toán giữa niên độ hợp nhất, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất, Báo cáo tài chính tóm tắt hợp nhất, Bản thuyết minh báo cáo tài chính ...

Báo cáo tài chính Quý I/2010

áo cáo tài chính Quý I/2010 của Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (gồm: Bảng cân đối kế toán giữa niên độ, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Báo cáo tài chính tóm tắt, Bản thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc).

Liên kết Website