Chuyên mục

Báo cáo thường niên

Xếp hạng tín nhiệm

Thông tin cố phiểu

Tỷ Giá

Tỷ giá   Tỷ giá
  AUD 17351.55
  CAD 17387.48
  CHF 23838.75
  DKK 3523.83
  EUR 25907.39
  GBP 29272.61
  HKD 2937.76
  INR 365.76
  JPY 203.79
  KRW 20.58
  KWD 77720.21
  MYR 5343.69
  NOK 2745.61
  RUB 425.95
  SAR 6286.57
  SEK 2676.57
  SGD 16503.82
  THB 683.93
  USD 22775

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV/2012

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV/2012 của Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (gồm: Bảng cân đối kế toán hợp nhất; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất; Thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất; Giải trình Báo cáo tài chính hợp nhất).

Báo cáo tài chính Quý IV/2012

Báo cáo tài chính Quý IV/2012 của Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh báo cáo tài chính ).

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III/2012

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III/2012 của Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (gồm: Bảng cân đối kế toán hợp nhất; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất; Thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất).

Báo cáo tài chính Quý III/2012

Báo cáo tài chính Quý III/2012 của Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc).

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II/2012

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II/2012 của Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (gồm: Bảng cân đối kế toán hợp nhất; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất; Thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất).

Liên kết Website