Chuyên mục

Báo cáo thường niên

Xếp hạng tín nhiệm

Thông tin cố phiểu

Tỷ Giá

Tỷ giá   Tỷ giá
  AUD 18111.22
  CAD 18179.31
  CHF 24053.71
  DKK 3611.19
  EUR 26604.29
  GBP 29584.01
  HKD 2933.01
  INR 366.16
  JPY 203.97
  KRW 20.9
  KWD 77942.95
  MYR 5340.09
  NOK 2870.99
  RUB 428.83
  SAR 6285.99
  SEK 2800.23
  SGD 16733.25
  THB 691.78
  USD 22770

Quan Hệ Cổ Đông » Báo Cáo Tài Chính » Các Chỉ Tiêu Tài Chính Cơ Bản

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản

 

                                                                                                                                                                                                          Đơn vị: VNĐ

Năm

Tổng tài sản

Vốn chủ sở hữu

Doanh thu thuần

Lợi nhuận sau thuế

EPS

ROE (%)

ROA (%)

2007

1 215.274.673.641

613.882.111.291

305.546.576.319

73.076.470.786

1.873

11,90

6,01

2008

2.723.895.414.308

1.910.770.742.549

647.054.801.562

159.550.950.283

2.352

8,37

5,86

2009

3.047.964.096.266

1.985.521.450.298

697.186.267.218

194.799.338.731

2.898

9,79

6,39

2010

3.552.517.383.472

2.080.550.771.164

822.610.467.435

207.990.180.040

3.094

10,00

5,85

2011

3.898.937.600.085

2.150.020.200.166

959.377.473.450

230.684.313.452

2.921

10,73

5,92

2012

4.049.053.483.930

2.228.685.174.795

1.196.606.771.919

267.523.121.833

2.537

12,00

6,61

2013

4.453.956.020.739 2.349.795.959.437 1.098.779.905.208 310.216.859.111 2.981 13,20 6,96
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liên kết Website