Chuyên mục

Báo cáo thường niên

Xếp hạng tín nhiệm

Thông tin cố phiểu

Tỷ Giá

Tỷ giá   Tỷ giá
  AUD 17471.31
  CAD 17171.54
  CHF 23064.06
  DKK 3350.44
  EUR 24639.26
  GBP 28591.7
  HKD 2955.39
  INR 361.02
  JPY 204.98
  KRW 20.94
  KWD 77575.57
  MYR 5182.51
  NOK 2722.89
  RUB 441.18
  SAR 6298.97
  SEK 2611.3
  SGD 16359.29
  THB 671.68
  USD 22820

Quan Hệ Cổ Đông » Báo Cáo Tài Chính » Cáo Bạch » Các Chỉ Tiêu Tài Chính Cơ Bản

VINARE organized workshop on “Human resource development policy”

In the process of materializing, reviewing and completing human resource development policy, on 5 May 2016, VINARE...

VINARE tổ chức “Hội thảo về chính sách phát triển nguồn lực ”

Trong quá trình hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược, Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (VINARE)....

VINARE discloses Resolution of Annual General Meeting of Shareholders 2016

VINARE discloses Resolution of Annual General Meeting of Shareholders 2016

VINARE successfully organized Offshore fishing insurance review conference according to Decree 67/2014/ND-CP

Decree 67/2014-CP of the Government is a big initiative of the Party and Government to develop aquaculture industry and support fishermen to continue their work to protect the territorial sea of the nation. To materialize this initiative...

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

Tổng Công Ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam công bố Nghị quyết; Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

Tổng Công Ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam công bố Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

VINARE tổ chức thành công Hội nghị sơ kết Bảo hiểm tàu cá theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP

Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ là một chủ trương lớn của Đảng và Chính phủ nhằm phát triển thủy sản nói chung, hỗ trợ ngư dân bám biển bảo vệ chủ quyền biển đảo nói riêng. Đưa chủ trương lớn này vào cuộc sống, ...

A.M. Best affirms Ratings of Vietnam National Reinsurance Corporation

A.M. Best has affirmed the financial strength rating (FSR) of B++ (Good) and the issuer credit rating (ICR) of “bbb” of Vietnam National Reinsurance Corporation (VINARE) (Vietnam).

Vietnam National Reinsurance Corporation discloses Quarter I financial statements in 2016

Vietnam National Reinsurance Corporation discloses Quarter I financial statements in 2016

A.M. Best khẳng định xếp hạng của TCTy cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam

A.M. Best khẳng định năng lực tài chính (FRS) mức B++ (Tốt) và năng lực tín dụng của tổ chức phát hành (ICR) mức “bbb”

Liên kết Website