Chuyên mục

Báo cáo thường niên

Xếp hạng tín nhiệm

Thông tin cố phiểu

Tỷ Giá

Tỷ giá   Tỷ giá
  AUD 17491.64
  CAD 17563.75
  CHF 23908.2
  DKK 3543.32
  EUR 26057.01
  GBP 29601.94
  HKD 2935.91
  INR 365.51
  JPY 203.5
  KRW 20.59
  KWD 77805.71
  MYR 5331.31
  NOK 2745.65
  RUB 427.16
  SAR 6286.7
  SEK 2703
  SGD 16564.75
  THB 683.78
  USD 22775

Thư Viện » Văn Bản Pháp Quy

Thông tư 96-2013 về bảo hiểm nông nghiệp

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 121/2011/TT-BTC NGÀY 17/8/2011 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 315/QÐ-TTG NGÀY 01/3/2011 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM BẢO HIỂM NÔNG NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2011-2013 VÀ THÔNG TƯ SỐ 101/2012/TT-BTC NGÀY 20/6/2012 QUY ĐỊNH MỘT SỐ VẤN ĐỀ ...

Thông tư 121-2011 BTC bảo hiểm nông nghiệp

Hướng dẫn một số điều của Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 01/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011-2013

Phụ lục Thông tư 125

Mẫu số 1-PNT(Ban hành kèm theoThông tư số 125/2012/TT-BTC ngày 0/7/2012 của Bộ Tài chính)

Thong tu 125-2012-BTC

Hướng dẫn chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài

Phụ lục Thông tư 124

(Ban hành kèm theo Thông tư số 124/2012/TT-BTC ngày 30/7/2012 của Bộ Tài chính)

Liên kết Website