Chuyên mục

Báo cáo thường niên

Xếp hạng tín nhiệm

Cho Thuê Văn Phòng

Thông tin cố phiểu

Tin tức & Sự kiện » Thông Tin VINARE

Thông báo V/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thứ Tư, 10/04/2019, 11:06

I. GIẤY MỜI HỌP ĐHDCĐ 2019

II. CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

1.  Báo cáo kết quả kinh doanh 2018 và kế hoạch kinh doanh 2019

2. Tờ trình về phân phối lợi nhuận sau thuế 2018

2.1. Báo cáo tài chính Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán 2018

2.2.  Báo cáo tài chính Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán 2018

3. Báo cáo của HĐQT 2018

4. Báo cáo của BKS 2018

5. Tờ trình về phương thức lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2019

6. Tờ trình Sửa đổi điều lệ

7. Tờ trình miễn nhiệm và phê chuẩn thành viên HĐQT

7.1 Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, phó Chủ tịch HĐQT  Ông Martyn Parker

7.2 Đơn từ nhiệm Thành viên hội đồng quản trị, phó Chủ tịch HĐQT  của ông Phan Kim Bằng

7.3 Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của ông Trần Vĩnh Đức

7.4 Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của ông Beat Schnegg

7.5 Đơn từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát của Ông DeepakMohan 2018

7.6. Công văn 0485 người đaị diện vốn của Bảo Minh tại VINARE

7.7  Sơ yếu lý lịch Ông Vũ Anh Tuấn

7.8. Công khai loi ich và kê khai người liên quan Ông Vũ Anh Tuấn - Bảo Minh

7.9 Công văn đề cử Người đại diện vốn Bảo Việt

7.10 Sơ yếu lý lịch ông  Nguyễn Xuân Việt - Bảo Việt

8. Báo cáo rà soát thực hiện mục tiêu 2015-2020 và định hướng 2019-2020 

9. Nghị quyết ĐHĐCĐ 2019

10. Thể lệ Biêu quyết

11. Giấy ủy quyền Pháp nhân

12 Giấy ủy quyền Thể nhân

 

Các tin tức khác :

Liên kết Website