Chuyên mục

Báo cáo thường niên

Xếp hạng tín nhiệm

Cho Thuê Văn Phòng

Thông tin cố phiểu

Tin tức & Sự kiện » Thông Tin VINARE

Thông báo v/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thứ Hai, 01/06/2020, 05:06

Thông báo v/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

 

DANH MỤC TÀI LIỆU

I. Giấy mời họp ĐHĐCĐ thương niên năm 2020

II. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2020

1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

2. Tờ trình phân phối lợi tức sau thuế, chi trả cổ tức năm 2019, thù lao HĐQT, BKS và thư ký năm 2019   

    2.1. Báo cáo Tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2019

    2.2. Báo cáo Tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019

3. Báo cáo hoạt động của HĐQT 2019 và nhiệm kỳ 2015-2019

4. Báo cáo hoạt động của BKS 2019 và nhiệm kỳ 2015-2019

5. Tờ trình về phương thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm 2020

6. Tờ trình về kế hoạch kinh doanh 05 năm 2020-2024

7. Tờ trình về thông qua Quy chế Quản trị công ty

    7.1. Các sửa đổi bổ xung tại quy chế quản trị công ty 

    7.2. Quy chế Quản trị công ty

8.  Tờ trình về thông qua số lượng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2024

    8.1. Thông báo về đề cử, tự ứng cử thành viên HĐQT, BKS TCT VINARE

    8.2. Các Quy định pháp lý về điều kiện đề cử và tự ứng cử thành viên HĐQT, BKS đối với các cổ đông VINARE

    8.3. Mẫu Đơn đề cử, tự ứng cử thành viên HĐQT,BKS

    8.4. Bảng kê khai lợi ích và người có liên quan

9. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020

10. Thể lệ biểu quyết và bầu cử ĐHĐCĐ thường niên 2020      

11. Giấy Ủy quyền pháp nhân

12. Giấy Ủy quyền thể nhân

Các tin tức khác :

Liên kết Website