• RỦI RO VÀ CƠ HỘI CHO CÔNG TY BẢO HIỂM HÀNG HẢI

    Số lượng các sự kiện thảm họa tự nhiên ngày càng tăng có khả năng làm gia tăng nhiều tổn thất trong nghiệp vụ bảo hiểm hàng hải, đòi hỏi các công ty bảo hiểm phải hết sức chú ý để giảm thiểu rủi ro của chính mình. Đồng thời, tình hình này cũng tạo ra những cơ hội mới cho các công ty bảo hiểm để giúp khách hàng của họ tự bảo vệ mình trước những thách thức do biến đổi khí hậu gây ra.
  • Bộ Tài chính phê chuẩn sản phẩm Bảo hiểm Nông nghiệp

    Ngày 26/5/2020, Cục Quản lý, Giám sát Bảo hiểm - Bộ Tài chính đã phê chuẩn 3 sản phẩm phẩm bảo hiểm nông nghiệp cho cây lúa, vật nuôi và tôm của Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt và Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Minh. Các sản phẩm Bảo hiểm Nông nghiệp này được 2 doanh nghiệp Bảo Việt và Bảo Minh triển khai theo Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 18/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Bảo hiểm Nông nghiệp
  • Virus Corona sẽ gây những tổn thất lớn nhất chưa từng có cho các công ty bảo hiểm

    Ngày 14/5/2020, Lloyd’s of London đưa ra dự báo những tổn thất liên quan đến virus corona đối với ngành bảo hiểm sẽ lớn nhất từ trước đến nay
Thông tin Thị Trường

RỦI RO VÀ CƠ HỘI CHO CÔNG TY BẢO HIỂM HÀNG HẢI  
(05/06/2020)

Số lượng các sự kiện thảm họa tự nhiên ngày càng tăng có khả năng làm gia tăng nhiều tổn thất trong nghiệp vụ bảo hiểm ...

Virus Corona sẽ gây những tổn thất lớn nhất chưa từng có cho các công ty bảo hiểm (theo Lloyd’s of London)  
(20/05/2020)

Ngày 14/5/2020, Lloyd’s of London đưa ra dự báo những tổn thất liên quan đến virus corona đối với ngành bảo hiểm sẽ lớn ...

Liên kết Website